پیشنهاد لحظه ای

.style-2 #content-widget-header-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520, #content-widget-header-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520 a.archive , #content-widget-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520 .more .btn-primary{
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520 a:hover, #content-widget-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520 .owl-item .price ins, #content-widget-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520 .owl-item .price, #content-widget-c8f7fff35991083c0cbb91884d896520 .owl-item .price span.amount{
color: #00bfd6;
}

برندها
ایکیا

 

دکورویم

 

دیو

 

هوگور

 

#content-widget-header-818402df6283714af6db303a65817617 a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active {
background-color: #00bfd6;
}

پیشنهاد های شگفت انگیز

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .progress-bar {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .cls-3 {
fill: #00bfd6;
}

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type:before {
background: #00bfd6;
}

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type {
color: #00bfd6;
}

#content-widget-header-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 a.archive, #content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .carousel-indicators li.active {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .product-info .static-title span, #content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .product-info .box-title span, #content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 a:hover, #content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .product-info .feature-daels-price, #content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .product-info .footer-sec .finished {
color: #00bfd6;
}

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .carousel-indicators li::before {
border-color: transparent #00bfd6 transparent transparent;
}

#content-widget-02b0fe69592962c8ad108d1e7f803a07 .carousel-inner .carousel-item .discount-percent {
background-color: #00bfd6;
}

//sheyda.shop/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg
//sheyda.shop/wp-content/uploads/2020/06/2.jpg
//sheyda.shop/wp-content/uploads/2020/06/3.jpg
//sheyda.shop/wp-content/uploads/2020/06/4.jpg
//sheyda.shop/wp-content/uploads/2020/06/5.jpg

جدیدترین مقالات
آخرین اخبار وبلاگ

 

#content-widget-f1311532ad09faf08786151516b7f18a .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-f1311532ad09faf08786151516b7f18a .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-f1311532ad09faf08786151516b7f18a .subtitle span{
color: #777;
}

#content-widget-header-3659607111855518b27995008283ea7f a.archive {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-3659607111855518b27995008283ea7f article.item figcaption time {
background-color: #00bfd6;
}